login
Inicia sessió

register
Registra't

Àrea d'esports, joventut i Cala Sant Vicenç

Plenari cada dos mesos

No he anat mai a cap plenari, i com jo crec que hi ha molta gent, record comentaris de que la sala de plens sempre està buida, tan sols algun periodista, qualque vegada ho he sentit per la ràdio i és molt avorrit, segons tenc entès les competències que te el plenari són excases, i la proposta de fer un plenari cada dos mesos i una Junta de portaveus cada mes (un portaveu per cada partit polític) no crec que sigui una passa enrere tot el contrari. Hi haurà més reunions i es podran tractar tots els temes amb la possibilitat de que no només els polítics sinó els tècnics donassin tota la informació que ells volguessin. Més transparència i comunicació amb tots els partits, que són els que representen a tots els votants. Les actes de la junta de portaveus seran públiques per tant es podran penjar a la web, blog...etc, d'aquesta manera el ciutadà estarà més informat.

El que necessita aquest poble per sortir de la ruïna és que es faci molta de feina i gestionar amb austeritat, com ja he comentat abans, hem se sumar i no dividir, hem de sumar els esforços, i centrar-nos amb les necessitats bàsiques, serveis, economia, promoció turística, seguretat, educació,... recordau que aquest Ajuntament te moltes mancances i si tots, ciutadans, funcionaris i polítics no posam de la nostra part no aixecarem Pollença.

Comentaris (37)25-06-2011 07:54:33General

Ciutadà indignat, 25-06-2011 11:23:30

El plenari és el mecanisme de control i fiscalització de les diferents àrees d'actuació de l'ajuntament. És públic i es recull acta del plenari, que pot ser consultada per qualsevol ciutadà. Les competències del plenari no són escases, ja que es poden presentar propostes i són votades pels membres del plenari, que són els representants dels ciutadands. Es poden aportar, a més, tants informes tècnics com es consideri oportú al plenari i hi pot participar qualsevol ciutadà, assistint-hi i prenent la paraula quan correspongui el seu torn. Suprimir plenaris és una passa enrera clara respecte a la fiscalització de l'acció de govern i la transparència de l'ajuntament. O és que pensau recollir actes de cada reunió que faceu i fer-les públoques? O pensau fer públiques les reunions de la junta de portaveus i permetre l'assistència i participació dels ciutadans? El camí cap a la transparència no passa per suprimir plenaris. El que heu de fer per començar a transitar aquest camí és publicar els detalls del pacte de govern amb el PP: per a què tots els pollencins/nes el coneguem, especialment els vostres votants i simpatizants. Els ciutadans no només han de ser informats del que fan les administracions, sino que han poder participar: proposar, discutir, interpel.lar, etc. Aquest blog és un bon exemple (enhorabona!)...ara només cal seguir fent les coses bé, que no sempre és fàcil.

Sunandold, 25-06-2011 12:14:17

Estic completament d'acord amb el ciutadà indignat, aquest blog és un pas endavant , però reduir els plens és un pas enrere, al final no hem avançat gens.
Tomeu, tens molta raó en què aquest poble és una ruïna, però suprimir els plens no crec que ajudi a sortir de la ruïna, crec que s'haurien de cercar mecanismes perquè la gent s'impliqués mes i assistís als plens però mai suprimir-los.

Sunandold, 25-06-2011 12:16:46

On posa suprimir-los volia posar reduir-los

Ciutada que estava indign, 25-06-2011 16:44:40

Serien mes reunions que mai,12 de juntes de portaveus,6 plens.Jo tampoc he anat mai a un ple com l'inmensa de majoria de ciutadans de Pollença,pero per lo que se,cada tema que toquen son cinc minuts per cada partit,multiplicat per 9 uns 45 minuts per fer una ronda.Si trovau que tots aquests anys de plens anat tant be,seguiu aixi,pero si pot ser una altre forma de fer feina valdria la pena probar-lo,se pot probar i si funciona benissim si no se torna a lo mateix de aquests anys passats,moltes mocions ,moltes preguntes,pero gens de public i pocs resultats pel poble.
No voliem un canvi,i mes participacio dels partits(18 reunions contra 12)o nomes volem fer mocions i propagandisme.
Ademes com varen propossar tambe serien publicsels actes per la WEB,els BLOGS...Ah!a les juntes de portaveus tambe son per fer propostes i votar entre els portaveus,i els tecnics no importara anar a sercar-los hi seran alla tambe.I referent a la asistencia del ciutada,que per cert abans era quasi nula,tendra 6 plensper asistir,i podra veure els actes per la web....
Anem a per feina .

Pepe García, 25-06-2011 17:03:32

Reduir els plens al mínim que marca la llei és un pas enrere total sense discussió, és justament el contrari del que tu fas amb aquest blog. El que proposeu es substituir el ple; reunions d’un organisme obert, públic, on participen els 17 regidors i on es prenen decisions importants per la junta de portaveus un organisme tancat, on no es pot decidir res i on només poden participar els portaveus.
Els tècnics poden i han vingut sempre a les comissions informatives prèvies als plens, igualment poden ser convidats a venir al ple. A la majoria dels plens és cert que no han vingut massa ciutadans, però si que n’hi ha un bon grapat que l’han seguit per la ràdio municipal, com has fet tu mateix . Igualment ha hagut un bon grapat de plens molt animats de públics (record al manco deu plens com mínim amb la sala plena). A altres plens l’anterior equip de govern es va encarregar de fer-les de matí per evitar l’assistència de públic com el ple on es va aprovar l’important pujada de taxes de fems al 2008. Per poca gent que vengui i el senti sempre serà més que a una Junta de portaveus tancada. El que hem de tractar és que vengui més gent als plens i per això nosaltres proposavam al nostre document de mínims, que la Lliga va acceptar, que la gent pugés participar als mateixos. Els plens s’han de potenciar no eliminar.
Fer una Junta de Portaveu amb periodicitat no ha de ser a canvi de reduir els plens a la meitat. Nosaltres volem sumar i fer feina i no tenim cap por a fer plens i juntes de portaveus mensuals.
Com dius cal treure el poble d’una situació molt complicada, però reduir la transparència i la participació dels ciutadans i dels partits de l’oposició no ajuda a sumar els esforços, sinó que divideix.
La Junta de Portaveus no té cap competència. el ple com mínim té totes les que enumero a continuació:
1.- Competències pròpies de caràcter indelegable:
a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals...
c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
e) Crear i regular òrgans complementaris.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d’administracions públiques.
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
m) La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

Pepe García, 25-06-2011 17:20:13

En resposta a “ciutadà que estava indignat”. No totes les reunions són iguals. N A la Junta de Portaveus tancada i on només participaran 8 dels 17 regidors triats, no n’hi haurà cap votació per què no es podrà decidir res. Si es tracta de fer reunions cap problema 12 plens i 12 juntes de portaveus; 24, a nosaltres ens encantaria.
Si al ple n’hi ha vuit partits és per que el poble l’ha volgut d’aquesta manera i si ha augmentat el número de grups polítics amb representació no crec que tingui cap lògica reduir el número de plens.
Relacionar la manca de resultats de l’anterior legislatura amb els plens demostra un manca total de coneixements per la teva part.
Podeu vendre la moto com volgueu però aquesta decisió és tot el contrari del que defensàveu al vostre programa i va contra la participació i la transparència.

Miquel Sánchez, 25-06-2011 17:45:17

Tomeu, crec que si tenies pensat anar a una llista hauries d'haver anat als plenaris, no són avorrits, tot el contrari si de veritat t'agrada la política, el que més greu em sap és que sembla que els regidors que no tenim responsabilitats de govern i a més no som caps de llista semblam "simples aixecadors del braç", i això no és veritat, fer més reunions de portaveus és molt correcte però mai aquestes trobades poden substituir un plenari de la corporació.

hola, 25-06-2011 17:49:02

Jo crec que s'hauria de provar això de reduir els plenaris, son infumables, tots els partits volen la seva part de quota per mocions i mes mocions, una part d'elles inutils. Provau de fer les reunions entre els portaveus dels grups i duis al plenari el que realment sigui important. Està molt bé fer mocions, però no teniu mesura

Miquel Sánchez, 25-06-2011 17:56:33

Mai hi ha mocions inutils, pot passar que que no t'agradin però mocions inutils no n'hi ha.

hola, 25-06-2011 18:26:30

Mocio sobre el Catala a la Sanitat: Inutil

Ciutadà indignat, 25-06-2011 18:31:31

Per al ciutadà que estava indignat:
Deixa que els partits polítics facin tantes reunions com vulguin, si en volen fer dues cada setmana: fantàstic! Si són tres, millor! Que es reuneixen, discuteixin, facin propostes, les argumentin i facin acords per dur-les envant (tan necessaris, especialment sense majories). Que tot es faci públic (amem si és vera), que no serà per facilitats tecnològiques avui en dia...Després que les duguin als plenaris i així els ciutadans en podrem ser partíceps d'aquestes propostes: les volem conèixer, les volem discutir, volem tenir l'oportunitat d'intervenir, interpel.lar els nostres representants, dialogar, que ens escoltin. I que venguin els tècnics, clar que si...perquè expliquin els seus criteris, que per això fan feina per nosaltres.
Una nova manera de fer feina: si, per favor! Però no es tracta només d'informar (webs, blogs, ràdio, directes, etc.) del que es fa, sino de facilitar i promoure la participació. Vull una democràcia PARTICIPATIVA, no votar uns representants cada quatre anys i que un cop triats facin el que vulguin sense més (tant si n'informen com si no).
No anam ben encaminats cap a aquest model si s'eliminen la meitat dels plenaris. La meitat dels plenaris = la meitat d'ocasions per participar. Si els plenaris no tenen la dinàmica adequada (moltes intervencions, temps, format, etc.) sempre es pot millorar, sense comprometre el dret a participació i expressió dels partits i els ciutadans. Si hi ha vuit partits amb representació a l'ajuntament és perquè els pollencins/nes així ho han volgut, no és feina de ningú qüestionar si això és convenient o no. Les dinàmiques dels plenaris es poden millorar, segur, però si són 8 partits són 8 partits...com si fossin 20.

capdarenacapdarena blog, 26-06-2011 08:08:36

Bon dia!
Buff, quans de comentaris!!, si no contest tots els comentaris, disculpau, no tenc temps material per fer-ho, ja que, entre la meva pròpia feina i la feina municipal em lleva molt de temps.
Per començar no hi cap intenció de reduir la trasparència i la participació ciutadana, tot el contrari, estam vivint un canvi a les maneres de fer política, hem de marcar un abans i un després, tampoc no se tracte de tenir por, també és tot el contrari, tots sabem que és un legislatura complicada on hem de prendre moltes decisions, decisions valentes, tots ens equivocam, però hem de saber demanar disculpes, i el més important rectificar. Som regidor novell, m'encanta gestionar, és la meva feina, i em falta molta informació del funcionament intern del ajuntament per poder posicionar-me d'una manera més clara amb lo que fa referència als plens. No he donat aquesta passa per vendre motos, no t'has equivocat tan mai, tampoc no he relacionat la manca de resultats amb els plens i no em parleu de manca de responsabilitat que si estic invertint el meu temps lliure no és per gust, no em faceu riure ni empipar, sigueu respectuosos i no em falteu el respecte, no soc cap titella. Per la meva banda faré tot el possible perquè el ciutadà es sumi amb el projecte, és important que tots tinguem el mateix objectiu. El problema és que els pollencins som còmodes, tenim por de pronunciar-nos per no ser criticats o per estar avergonyits, i així em sent jo, avergonyit per no haver-nos mobilitzat per temes o problemes més importants, l'exemple d'en Pepe, pujada impostos 2008, que varem fer els ciutadans, criticar, criticar i criticar, varem posar blaus el govern i finalment no varem ésser capaços de manifestar-nos per defensar la nostre pròpia economia, em pareix patètic, de que va servir el plenari? . Hem de fer poble, anar junts de la ma, i això és lo que vaig escoltar a tots el dia de l'envestidura, tots els discursos varen coincidir amb sumà. Així com hi ha un canvi de mentalitat a l'hora de governar, em pensava que la política de l'oposició seria diferent, dons no, si jo estàs a l'oposició segur que no actuaria així, som conscient de com estar el poble i lo que necessita, NO TIME TO WASTE!

Tomeu Cifre, 26-06-2011 11:17:35

Me sap molt de greu haver dedir això, pero sembla que l'actual equip de govern ha entrat en la diamica "TOT PEL POBLE PERO SENSE EL POBLE". Reduïr plenaris seria una passa enrera brutal en participació i democracia. Fer un ple mensual no es "perdre el temps", en absolut. Considerar que les accions de govern i els temes que dura el govern al ple son "feina útil" i les mocions de l'oposició son "per propaganda" me sembla entrar en un cesarisme berlusconià sense precedents. Al punt 4 del programa de la Lliga parlaveu de Transparència i participació; sense cap dubte questa proposta vostra va en sentit diametralment oposat.
Les competències del ple les ha exposades molt bé en Pepe. Si trobau que son poques, cap problema, que el batle n'hi delegui més: sancions, llicències, aprovació de factures... tot es pot tractar al ple si considerau que amb el que té no n'hi ha prou.
El canvi en la manera de governar encara s'ha de demostrar, pero, malauradament, ni amb la questió del plens ni amb les delegacions deles arees sembla que es vagi bon camí. Jo també estic segur que si governàs no actuaria així. NO DEMOCRACY TO WASTE.

Pepe García, 26-06-2011 23:08:08

Tomeu si Alternativa fos a l’equip de govern el pacte de govern ja s’hauria publicat, les àrees s’haguessin repartit d’una manera més lògica i no s’hagués fet la proposta de reduir els plens al mínim que marca la llei. Per alguna cosa al nostre documents de mínims parlàvem de permetre a la gent participar als plens. Reduir els plens és restar no sumar i no crec que sigui anar de la mà ni dels ciutadans ni dels representants que han triat. Pensava que el canvi de mentalitat a l’hora de governar consistia en més transparència i participació no en propostes com aquesta. Si realment voleu sumar pens que haveu de retirar aquesta proposta.

Martí J. Vives, 27-06-2011 20:08:48

Estimat Pepe, de veritat tenc molta fe en la bona la feina teva i del teu partit que heu fet fins ara i que segur fareu a l'opossició i lo mateix de'n Tomeu Cifre. Però com a integrant de la Lliga et dic que la feina que estant fent els nostres 3 regidors és impressionant tant en quantitat com en qualitat.
Jo pens que estar a l'opossició no estar sempre en contra del que digui el partit que governa. Olvidem ideologies estúpides, aquí ens hem de juntar tots i arreglar aquest berenar, i per arreglar-ho no se necessiten polítiques d'esquerra, de dreta ni de centre, se necessiten polítiques de sentit comú.
Per cert, el pacte de govern està publicat en el blog de la Lliga des del passat 23 de Juny.
www.lligaregionalista.blogspot.com

capdarenacapdarena blog, 27-06-2011 21:03:12

Gràcies Martí!

Paco, 27-06-2011 22:35:21

perdone si no le he entendido bien, pero dice usted que dedica su tiempo libre a la politica?

Pepe García, 28-06-2011 00:34:38

Martí en cap moment he posat en dubte la vostra feina. No fem oposició per fer oposició, igual que hem dit que està molt bé aquest blog i la reunió que va haver de portaveus pensam de manera raonada y argumentada que la reducció dels plens és una proposta negativa.
Les ideologies no són estúpides, són un conjunt de ideals per explicar i donar solucions a la convivència colectiva i que faceu més o menys feina no lleva que aquesta mesura no vagi en consonància amb un ideal (ideologia) que havia al vostre programa que era el de la transparència i participació .
Comprenc el pensament d’en Tomeu i el teu però no us equivoqueu no n’hi ha un únic camí per arreglar Pollença, n’hi ha diferents camins i triar un o altre és una decisió ideològica. Igual que és ideològic decidir quin percentatge del pressupost va a serveis socials o a festes, o a qui s’han de pujar els impostos... Això només acaba de començar haureu de prendre molt de decisions, algunes des de la unanimitat (esperam que la majoria) i altres amb oposicions que haveu d’acceptar i debatre amb arguments.
Jo no veig publicat el pacte de govern, el que s’ha publicat el 23 de juny és el repartiment d’àrees.

Xavier, 28-06-2011 01:44:05

Vull dir que la festa marinera ha estat molt simple pero amb el mercat nocturn(organitzat per la associacio de comerciants de pollença)ha estat molt acertat,els turistes estavan encantats,i es va veure molt mes ambient pel passeig que anys anrera.S'ha de seguir amb aquesta linea ,fer coses que avegades son simples pero agradan.
Començem poc a poc ,pero fent les coses be,que se noti un canvi per reacctivar l'economia del poble.
Per que no aportau idees per fer a les arees d'en Tomeu al blog i aixi avançariem mes rapid.
Esper que no sigui un blog nomes per la critica ,que tambe s'ha de fer,pero tambe pot ser un blog per acostar,i com va dir en Tomeu Fuster a la presentacio del blog per donar idees entre tots per les seves arees,i aixi aportar un poc de cada un per un fi comu, millorar POLLENÇA.

capdarenacapdarena blog, 28-06-2011 06:48:44

Gràcies Xavi per la teva crítica, ho tindré en compte.

Martí J. Vives, 28-06-2011 09:09:17

Perdona Pepe, me pensava te referies al repartiment. De seguida que tenguem el document publicarem al nostre blog.
Les teves explicacions estan molt ben raonades i és un goig llegir-les, segurament per això me costa poder arribar a explicar-me de la mateixa manera.
Quan xerrava de les ideologies me referia a que hi haurà algunes messures que seran de dretes, d'altres d'esquerres i d'altres indesxifrables, en el sentit de que no crec que se pensi en això a l'hora d'aplicar un messura. Se pensarà en el que es cregui que és millor.
Per exemple, per arreglar el berenar del Festival de Música no es tenen en compte aquestes coses, simplement s'intenta fer de la millor manera possible.
En Joan Pons (director del Festival) explica molt clarament els problemes que hi ha hagut avui al Diari de Mallorca.
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2011/06/28/opera-elitista-llegado-captar/682191.html
Estic segur que en el fons tots volem el mateix, el problema és que no estam d'acord en les formes. Però això és com la vida mateixa, si hi ha algú que estigui d'acord amb totes les decissions que pren la seva parella, amics. jefe, etc. per favor que aixequi la ma...

Tomeu Cifre B., 28-06-2011 11:50:33

Ja que ens demanen propostes constructives, jo propos una Àrea de Començ i Promoció Econòmica, que inclogui els Mercats i les Fires. Per reactivar el sector comercial de Pollença, amb un sol regidor com a interlocutor davant el sector. Me sembla una proposta raonable i als comerciant s'els va prometre aquesta figura. Ho fareu?

Joan Luis, 28-06-2011 13:44:49

Jo volia aportar una mica de calma al personal. Els membres de govern estan per governar i l'oposició, per fer d'oposició. Amb això vull dir que els que governen han de fer propostes, i els que no governen, han de poder dir si estan d'acord o no. Des de la lliga JA ENS HEM ENTERAT QUE ALTERNATIVA NO ESTÀ D'ACORD EN REDUÏR ELS PLENS. Però ja està bé. Una cosa és dir que no i l'altre, fer-se pesat i empalagós, repetint sempre el mateix: que si plens, que si transparència, que si pacte de govern, que si plana web: JA ENS HEM ENTERAT QUE HI HA MOLTES COSES A MILLORAR I A CRITICAR DINS POLLENÇA.Però és a nosaltres qui ens toca decidir què és prioritari i què no. Si Alternativa hagués volgut, hagués pogut entrar en l'equip de govern i hagués pogut decidir. Ara l'unic que li queda és oposar-se a qualsevol proposta que l'equip de govern faci i treure coses millorables, per a que la gent parli d'ells. A lo millor això darrer no és vera. però és la sensació que tenc.
En el meu parer, crec que les crítiques i pressions que estam rebent sobre els plenaris són excessives. Està clar que aparentment, reduir el nombre de plenaris és anar en detriment de la transparència del nostre programa. Aquesta és la principal arma que té l'oposició per desestabilitzar l'equip de govern, ja que nosaltres posàrem al programa que apostaríem per més transparència i comunicació amb el ciutadà. Crec fermament que eliminar plenaris no és anar en contra de la transparència. Hi ha moltes formes de ser transparents.
Rés més alluny que això. La decisió de reduïr els plens és per a agilitzar i facilitar el govern del poble. Però aquesta no és una decissió irreversible. Es pot canviar en qualsevol moment. No sé si m'explic: DEIXAU-MOS GOVERNAR I PROVAR COSES NOVES. DONAU TEMPS A QUE LES COSES ES SEDIMENTIN I PRENGUIN FORMA. Després, si no funciona, ja vos queixareu! També s'agraïria que si funcionàs, mos donàssiu l'enhorabona públicament i diguéssiu que les coses van bé. Encara que això darrer no crec que passi mai.
Fins al moment no hem rebut cap "ditada de mel" pública per part de l'oposició, però crec que amb el temps anirem demostrant que les coses marxen. A la gent no se la jutja pel que diu, sinó per els seus fets i el temps posa a cadascú al seu lloc. Gràcies a tots i salut!

Pepe, 28-06-2011 17:13:41

Hola Martí, evidentment a aquestes alçades no havia massa opcions per arreglar el berenar del Festival de Música com diu en Joan Pons al diari;
” Ha habido un abandono por parte del Ayuntamiento. El año pasado viajé a propósito a Pollença para hablar con el alcalde (Joan Cerdà), para hablar con él y parece que era lo último que le preocupaba…”
Evidenment a aquest i altres temes haveu d’aterrar, però segur que més endavant n’hi haurà diferències quan comencem a parlar de que s’ha de fer respecte a totes les al•legalitats que s’han realitzat al mateix festival i que hem de fer respecte al festival del 2012... Si no hagués diferents maneres de fer les coses no caldrien els polítics.

Pepe García, 28-06-2011 17:16:09

Joan Luis si no vols que parlem més dle tema no em donis corda. Un blog obert és debat i mentre es faci amb arguments i bones formes no cal cridar com fas tú, quan pugui et contestaré.

Xavier, 28-06-2011 17:45:18

Tomeu Cifre,mira es una opinio en positiu,jo soc un integrant de la Lliga de pollença,i les arees que ocupam son hacienda,cultura,festival,esports,joventut,educacio,cementeri,servicis,integracio,Cala San Vicenç,entre tres regidors,segur que si haguesim tengut malloria absoluta el repartiments d'arees ves estat un altre,pero quan pactes no sempre no pots tenir lo que vols,pero si hi ha bona conexio entre les arees se poden fer coses importants.Jo per exemple soc de la lliga pero com a persona individual vull reunir-me amb la delegada d'eu moll per expresar-li idees que tenc o coses que s'han de millorar,a lo millor no servira o si,el mateix que vaig fer amb tu abans de ficar-me en politica,aquest hivern,ens varem juntar qualque comerciant i restaurador expresant les nostres idees i queixes,i ho vares poder demanar a nels plens qualquna d'elles.Molt be ,segueix donant opinions a lo millor se poden dur a terme.ah ses meves opinions son individuals,no escric com`portaveu de la lliga.

Joan Luis, 28-06-2011 18:34:13

Xavi, crec que aquí ningú escriu com a portaveu de la Lliga...
Pepe, aquí ningú está cridant, no treguis les coses de contexte. Les majúscules estaven per remarcar que ja sabem el que pensau. No per cridar a ningú, me faig més fort. Diuen que el silenci, de vegades, és el crit més fort. Consider que no he perdut les formes. Crec que les teves aportacions són molt interessants. No aturis de fer aportacions, però no matxaquis al personal.

Tomeu Cifre B., 28-06-2011 18:34:52

D'acord Xavier. Pero jo no he demanat una àrea de comerç gestionada pe la Lliga, sino per l'Equip de Govern. Quan estas en un equip de govern ets reponsable de tot el que fa aquest govern, sigui una area gestionada pel teu partit o no. així mateix, heu proposat la creació d'aquesta delegació als vostres socis?
Es cert que vos heu trobat moltes coses penjades, i moltes mes que en trobareu. Pero sobre les que ja estau decidint: pacte de govern, delegacions, reducció de plens... ja son desicions vostres, que si no les explicau heu d'entendre que us demanin explicacions, i si les explicacions no convencen, que se us critiquin. La gent té dret a escolta la oposició, a sentir contrast de parers per poder triar qui està raonant millor les seves propostes o actuacions. El pensament únic es fatal per la vida democràtica. El contrast es positiu i no s'ha de prendre pel caire personal, la oposició tenim la obligació d'expressar les discrepancies si les tenim.

Joan Luis, 28-06-2011 18:45:39

Pepe, t'equivoques si penses que no vull que es parli més del tema. Voltros teniu un punt de vista, y nosaltres defensam la nostra postura. Tant de bó, alimentant el debat, aconseguim arribar a un enteniment!

Miquel Sánchez, 28-06-2011 19:04:13

Els regidors de l'oposició han de fer de vegades de missatgers del ciutadà ja sigui per amistat o per comotidat d'aquest darrer, jo ja tinc un bon grapat de precs i preguntes per fer a l'equip de govern, si hem d'està 2 mesos entre plenari i plenari, just el torn de precs i preguntes es pot dur tot el temps del plenari, just basta veure els plenaris de la passada legislatura que molts s'havien d'aturar a les 12 del vespre per falta de temps i amb molt de precs i preguntes sense atendre.

Xavier, 29-06-2011 01:10:17

Bones de nou Tomeu Cifre i a tothom que segueix el nou Blog del regidor Tomeu Fuster(esports,joventut,i Cala San Vicenç).Si estic d'acord que s'ha de criticar quan se fan les coses malament o aconsejar tambe.Ara mateix s'esta governant en minoria i se sap que l'opossicio es molt imporant,pq tambe forman part de lo que vol Pollença.Pero jo crec que si es un govern de minoria es per algo,jo crec que ves pogut haver apropaments amb qualque tercer, i en canvi a quedat obert.
Damunt tema plens, crec que va quedar que se decidiria despres de nadal,i supos que s'haura de votar entre tots els partits.
Miquel Sanchez tens tota la rao ,pero imaginat 17 regidors amb un bon grapat de precs i preguntes,lo que pot durar i despres esperar un mes mes.Deman ,no ho se,no se podrien fer aquests precs i preguntes a les juntes de portaveus,que serien menos gent i mes rapid,i podrien mirar els problemes i les propostes tant del govern com de l'opossicio,nomes deman.
Per cert un altre exit la sardinada del moll,enhorabona a la cofradia de pescadors per les festes .Avui ha passetjat la banda per davant la mar i la sardinada,els turistes ben contents de veure algo diferent al moll,musica tradicional,tambe hi havia molta de gent del moll,aixo agrada.
Bona nit i fins dema.

Pepe García, 29-06-2011 17:28:34

Joan Luis quan he dit que has cridat no he tret res de context, al contrari com saps al context d’Internet utilitzar les majúscules és cridar.
Alternativa va fer tot el possible per governar sense renunciar a uns mínims, els teus regidors et poden informar de quina va ser la nostra actitud durant la negociació de pactes, pens que no s’ens pot reprotxar res a aquest tema, igual que per la nostra part no podem reprotxar res als regidors de la Lliga.
No ens oposam per sistema a res, donam suport al que ens sembla correcte i ens oposam al que no, com és lògic i normal i venint fent des de fa anys. Per què és la nostra feina parli o no la gent de nosaltres.
No crec que la nostra posició al tema dels plens sigui exagerada, s’ ha proposat fer una retallada com mai s’ha fet a Pollença del màxim òrgan democràtic del municipi.

Pepe García, 29-06-2011 17:31:35

Xavier el tema dels plens el pot decidir el batle en solitari. El tema dels precs i preguntes pot millorar si es contesta als ciutadans quan demanen coses i si els regidors obrin finestres com aquesta.
Com he dite m sembla molt bé fer juntes de portaveus però que no sigui a canvi de reduir els plens a la meitat.

Joan Luis, 29-06-2011 19:51:36

Hola Pepe. Perdona, però soc un ignorant en quant a llenguatge a internet. La meva intenció, com he dit abans, era remarcar, no cridar. Una cosa és intencionalitat i l'altre llenguatge universal. Jo normalment per cridar, pos el símbol d'exclamació. Sé molt bé com vàren anar les negociacions i sabia dels vostres mínims. Jo pens que hauríeu tengut que esser més flexibles en el tema dels mínims. Al cap i a la fí, encara que PP no havía acceptat, nosaltres sí. I amb vosaltres, érem 5 regidors acceptant els mínims i 5 regidors que no. 50% de regidors. És la meva opinió. Així com és la meva opinió lo dels plens, encara que respect completament la vostra. Bé, SALUT I FINS AVIAT.

Pepe García, 29-06-2011 23:23:58

D'acord Joan Luis, el nostres mínims havien estats fets i votats a l'assemblea i presentats abans de les eleccions, no eren negociables. Eren valors mínims per després negociar programes. Per altra part PSOE, PSM i Esquerra també els van acceptar, hagués estat un altra opció.
Salut i alegria.

Xavier, 30-06-2011 03:08:42

Hola a tothom,es tard i arrib de fer feina.Ahir vaig dir que era politic,i crec que no ho som,el que passa es que soc una persona que viu aqui i que no volia seguir amb la trajecctoria dels darrers anys(com esta de moda actualment,els indignats).No bastava queixar-me a la meva dona ,o els amics,que si per nadal no hi ha llums,que en l'hivern al Moll pareix que no hi viu ningu.......i vaig passar a l'accio,i volguem o no ,la forma de fer-lo democraticament fins que s'inventi una altre forma es mitjant la politica,els ciutadans voten els seus representants.I aixi heu varem fer,amb na Malena i els altres 22 persones,i mes que ens varen ajudar a estar on estam,gent del carrer ,que ni 3 mesos abans ens pensavem mai estar dins politica, pero ses nostres inquietuds i na Malena ,ens varen donar aquesta força de donar aquest pas tan important.Jo hi crec amb la feina dels meus companys de la Lliga,se que faran lo millor pel poble,dins les seves posibilitats i arees.Tambe si ho fan malament tambe lis dire,pero ara mateix arranquen i tenc plena confiança amb ells.
Nomes vull viure millor, que visquem tots millor,una Pollença,Moll i Cala millor,no serc confrentacions, vull donar idees ,consells.....VIURE MILLOR.

Paco, 28-07-2011 23:07:12

bueno, ahora que al fin ha asistido a un pleno, le siguen pareciendo una perdida de tiempo?
perdone por hacerle perder el tiempo, y gracias

Escriu un nou comentari:

Comentari extern

Nom:


Registrar-me a flog.cat

Usuaris registrats

Usuari de flog.cat:

Contrasenya: